Obchodné podmienky

Obchodné podmienky: 

Dodávateľom a prevádzkovateľom tohto internetového obchodu od 15.8. 2019 je:
 

Martin Tesař

Specializovaný E-shop

modelovej železnice

Albína Krejčího 797/10

679 61 Letovice ČR

IČO: 08347697

 

DIČ: CZ8403293767 plátce DPH od 1.2. 2020

TEL: 00420776348734


 

Prevádzkáreň:

 

Je dočasně kvůli rekonstrukci uzavřena a to do 30.6. 2023 internetový obchod i nadále funguje bez omezení:

Pražská 76

679 61 Letovice

IČO: 08347697

DIČ: CZ8403293767 (plátce DPH od 1.2. 2020)

IČP: 1012839591

TEL: 00420776348734

Začatie podnikateľskej činnosti 17.7. 2019 

Kontaktní telefonní číslo: 00420776348734


  

E-mail: info@zeleznicni-modelarstvi.cz

E-shop:www.modely-vlacikov.sk

Na základe platných zákonov ČR E-shop nepodlieha vydávanie účteniek EET, pretože predaj všetkého tovaru je realizovaný len bankovým prevodom podľa vydanej faktury.

Naša firma je zaregistrovaná na živnostenskom úrade v Boskoviciach.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Súhlas so spracovaním osobných údajov a poučenie subujektu údajov:
Ja, zákazník v E-shope: www.modely-vlacikov.sk Martina Tesára ďalej len Subjekt údajov udeľujem takto:
 
Meno a priezvisko živnostníka: týmto Martin Tesára
IČO: 08347697
 
Sídlo Prevádzky: Albína Krejčího 797/10, 679 61 Letovice ČR
 
Tel:00420776348734
 
ďalej len ,, Správca "
 
Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, a to za nižšie uvedených podmienok
 
1. Osobné údaje, ktoré budú spracované:
 
meno a príjemní, poštová adresa, emailová adresa, telefonický kontakt, číslo bankového účtu.
 
2. Podmienky spracovanie osobných údajov Subjektu údajov:
Správcom osobných údajov podľa Nariadenia (EÚ) 2016/679 (GDPR) je Správca.
 
Vaše osobné údaje zpracovávám z dôvodu vybavenie Vašich objednávok a riešenie reklamácií.
 
Spracovávam Vaše meno a priezvisko, poštovú adresu, E-mail, telefónne číslo, číslo bankového účtu, objednaný tovar a jeho cenu.
 
Právnym dôvodom tohto spracovania je plnenie zmluvy. Uvedené osobné týmto cieľom zpracovávám počas trvania záručnej doby a zákonných dôvodov.
 
Ochrana vašich osobných údajov zodpovedá požiadavkám Nariadenie (EÚ) 2016/679 (GDPR).
 
Aby som vás mohol informovať o aktuálnych ponukách a zľavách, zpracovávám vaše meno a priezvisko a e-mailovú adresu. Právnym dôvodom tohto spracovania je váš súhlas,
 
ktorý mne poskytujete a ktorý môžete kedykoľvek odvolať.
 
Vaše osobné údaje poskytujeme len inštitúciám k tomu splnomocneným zákonom, nikomu inému Vaše osobné údaje bez vášho vysloveného súhlasu neposkytujeme.
 
Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
 
Pri spracovaní Vašich osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovanie ani kprofilování.
 
Nemenoval som poverenca pre ochranu osbních údajov, nepoveril som spracovaním Vašich osobných údajov žiadneho spracovateľa ani
 
neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle GDPR.
 
Nemám v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným, osobám.
 
Kedykoľvek máte právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo požadovať odo mňa ako Správca prístup k svojim osobným údajom,
 
ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenia spracovania, a namietať voči spracovaniu, máte právo na přenostitelnost týchto
 
údajov k inému správcovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak máte za to, že pri spracovaní vašich osobných údajov postupujem v rozpore s GDPR.
 
Dotknutá osoba prehlasuje, že bol Správcom riadne poučený a spracovanie a ochrane osobných údajov, že vyššie uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú Správcovia poskytované dobrovoľne.
 
Z našeho E-shopu  www.modely-vlačikov.sk móžete kdykoľvek požiadať o vymazanie Vašich údajov a to
prostredníctvom E-mailu zašlite na: info@zeleznicni-modelarstvi.cz
z newsletru sa možno odhlásiť kedykolvek pomocou 
tlačidla ohlásiť sa. 
 
Podpis Subjektu údajov: Martin Tesař
 
Uvedené nariadenie podľa EU nadobúda účinnosť 25.5. 2018

 Správca nemá osobu tzv. Poverníka. Správca možno kontaktovať na emailovej adrese: ttmartin@seznam.cz

Objednávky tovaru:

a) tovar je možné objednávať prostredníctvom jednotlivých oddelení tohto obchodu www.modely-vlacikov.sk

 b) telefonicky na tel. 00420776348734  od 10.00 - 16.00 hod

c) nebo na  náš firemní E-mail. info@zeleznicni-modelarstvi.cz

Vaša objednávka (pokiaľ objednávate telefonicky či emailom) musí bezpodmienečne obsahovať tieto nasledujúce údaje:

- Označenie tovaru (kód tovaru)

- Názov tovaru

- Objednávané množstvá 

- Adresu kam má byť tovar doručený (ak má platiteľ inú adresu ako miesto dodania tiež fakturačnú adresu)

- Spôsob doručenia, odovzdanie tovaru a platby

- Kontaktné informácie pre ďalšie prípadnú komunikáciu so zákazníkom (najlepšie telefón, prípadne E-mail)

Zákazník podaním objednávky v e-shope (stlačením tlačidla OBJEDNAŤ / ODOSLAŤ) potvrdzuje,

že sa zoznámil s nákupným poriadkom, s obchodnými a dodacími, platobnými a reklamačnými podmienkami.

V túto chvíľu zákazník odoslal záväznú objednávku a je mu doručená správa o tom že sme objednávku obdržali.

Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí. Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru

predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe odoslania objednávky zákazníkom a prijatím objednávky prodávajícícm.  

Za záväzné sa považuje potvrdenie e-mailové, prípadne telefonické, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky

do systému nie je považované za záväzné a na vznik kúpnej zmluvy nemá vplyv). Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) musí obsahovať aktuátní obchodné podmienky a reklamačné podmienky.

Na výrobky zakúpené do 31.12. 2013 sa vzťahuje starý občiansky zákonník číslo 40/1964 zb. A na výrobky zakúpené od 1.1. 2014 sa vzťahuje už NOZ, zákon číslo 89/2012 sb.

Ďalej podľa požiadavky paragrafu 1820 odsek 1. NOZ pred uzavretím zmluvy alebo pred tým než spotrebiteľovi urobí záväznú ponuku sú poskytnuté tieto informácie.

Ak existuje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, podmienky lehotu a uplatnenie tohto práva ako aj formulár na odstúpenie od zmluvy ktorého náležitostí ustanovuje podrobné právny predpis.

 

Cena tovaru: 

Cena tovaru je uvedená na kartách tovaru v jednotlivých oddeleniach, kategóriách a to vrátane DPH. Ceny sú zmluvné.

Podľa spôsobu doručenia tovaru sa pri výpočte celkovej ceny zásielky pripočítaná aj cena poštovného a balného

Stornovania objednávky zo strany kupujúceho:

Podľa ustanovenia paragrafu 1831 od. 1 zákona číslo 89/2012, OZ, v znení neskorších predpisov, odstúpi ak spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo odovzdá podnikateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní, od odstúpenia od kúpnej zmluvy tovar,

ktoré od neho dostal. Podľa ustanovenia paragrafu 1832 odsek 1, zákona číslo 89/2012, OZ v znení neskorších predpisov stanovuje podnikateľmi nasledujúce povinnosť - ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu podnikateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladu na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal rovnakým spôsobom.

Podniaktel vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky len vtedy, ak tým spotrebiteľ súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

Podľa ustanovenia paragrafu 1833 zákona číslo 89/2012, OZ, v znení neskorších predpisov, spotrebiteľ zodpovedá podnikateľovi iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladaním s týmto tovarom inak, než je nutné sním nakladať

vzhľadom na jeho povahu a vlastnosti to neplatí ak podnikateľ neoznámil informácie podľa ustanovení paragrafu 1820 odsek jedna písmeno F.

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho: 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru či

sa neúmerne (dlhšie ako 30 dní) predlžuje dodacia lehota zo strany dodávateľa.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade,

že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne,

prípadne mu bude ponúknuté podobný tovar v rovnakej kvalite. Vyhradzujeme si právo odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade že zákazník nami dodaný tovar opakovane prepredávať tretej strane alebo tovar ponúka v bazároch.

 

Odstoupení od kupní smlouvy:

Podľa ustanovenia paragrafu 1831 od. 1 zákona číslo 89/2012, OZ, v znení neskorších predpisov, odstúpi ak spotrebiteľ od zmluvy,

zašle alebo odovzdá podnikateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní, od odstúpenia od kúpnej zmluvy tovar,ktoré od neho dostal.

Podľa ustanovenia paragrafu 1832 odsek 1, zákona číslo 89/2012, OZ v znení neskorších predpisov stanovuje podnikateľmi nasledujúce povinnosť - ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy,

vráti mu podnikateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladu na dodanie, ktoré od neho na základe

zmluvy prijal rovnakým spôsobom.Podniaktel vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky len vtedy, ak tým spotrebiteľ súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

Podľa ustanovenia paragrafu 1833 zákona číslo 89/2012, OZ, v znení neskorších predpisov, spotrebiteľ zodpovedá podnikateľovi iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo

v dôsledku nakladaním s týmto tovarom inak, než je nutné sním nakladaťvzhľadom na jeho povahu a vlastnosti to neplatí ak podnikateľ neoznámil informácie podľa ustanovení paragrafu 1820 odsek jedna písmeno F.

Formulár pre vrátenie/výmenu tovaru a reklamáciu tovaru 

 

Dodacie podmienky:

Miestom plnenia je sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho nadpísané vo formulári objednávky,

ak neuvedie kupujúci do objednávky misto inej. Tovar bude dodaný na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty

alebo prepravnej služby, ak nebude výslovne dohodnuté inak. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním Slovenskej pošte či zmluvnému

dopravcovi na prepravu pre kupujúceho. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením ceny pri prevzatí. Predávajúci vyexpeduje tovar

v čo najkratšej možnej dobe (tj. Spravidla do desiatich pracovných dní) po príjme platnej objednávky.

Doba pre dodanie tovaru môže vo výnimočných (pri objednávkach malosériových výrobkov dodávaných treťou

stranou alebo z vlastnej malosériovej produkcie) prípadoch byť dlhšia, o tejto skutočnosti bude zákazník včas informovaný.

Nedodá Ak predávajúci tovar ani v dodatočne preukázateľné stanovenej dobe, je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy bez

uvedenia ďalších dôvodov odstúpiť. Nedodá predávajúci tovar alebo nie je schopný ani v dodatočne preukázateľné stanovenej dobe tovar

dodať a neoznámi túto skutočnosť kupujúcemu, je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy bez uvedenia ďalších dôvodov odstúpiť.

Osobné odbery:

V našej prevádzkareň adresa Pražská 76, 679 61 Letovice ČR na našej prevádzke si môžete tovar osobne prevziať len po predchádzajúcej úhrade prevodom na náš firemný bankovný účet, na prevádzke nemožno vykonať úhradu v hotovosti, zmenkou, stravnými lístkami, kreditnou kartou ani šekom.

Zasielanie tovaru do zahraničia:  

Platba zo zahraničia je možná bankovým prevodom na náš účet alebo zasielame tovar na dobierku.

Ceny poštovného do zahraničia sú stanovené podľa platných cenníkov a sadzobníkov daného prepravcu a zákazník o ich výške bude vždy vopred informovaný.

Platobné podmienky:   

Kúpna cena tovaru je splatná pri jeho prevzatí. Tovar objednaný v našom obchode je možné platiť týmito spôsobmi: 

- Dobierkou pri prevzatí tovaru kedy zákazník uhradí zásielku prepravcovi, ktorý ju pošle na náš bankový firemný účet (najrýchlejší a bezpečný spôsob) 

- Bankovým prevodom na náš firemný účet účet (nutné platiť vopred na základe preplatenie proforma faktúry a zaslaním kópie prevodného príkazu z banky, faktúru pošleme mailom)

Všetok tovar je dodávaný s daňovým dokladom sme platcami DPH. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom podnikateľa.

V prípade stornovania objednávky alebo jej časti zo strany dodávateľa (tovar je vypredaný) sú peniaze (prípadne daná časť) obratom zaslané späť na číslo účtu,

z ktorého boli prevedené - pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 

Záverečné informácie:

 Vyplnením registrácie v našom E-shope model-vlacikov.sk a vyplněním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia vyššie uvedených obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky,

ako aj v deň odoslania objednávky platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane príp. Balného a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku v internetovom obchode,

ak nebude v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Účastníci sa výslovne dohodli, že ak nie je podmienkami výslovne stanovené inak riadia sa ich práva a povinnosti

obchodným zákonníkom. 

 

 V prípade, ze dojde Mezi námi spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy Nebo ze smlouvy o Poskytování Služeb, which se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, Muze spotřebitel podat navrh na mimosoudní reseni takového sporu určenému subjektu mimosoudního reseni spotřebitelských sporů, kterým je:

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední Inspektorat - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

 Web: adr.coi.cz "

 

Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr kontaktovať predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej SITUÁCIE.

Železničné modely Nie sú vhodné pre deti do 3 rokov vzhľadom k ostrým rohom, hranám malým dielom.

Lacnejšie modely START SÚ odporúčané pre deti od 6 rokov, zatiaľ čo bežné modely pre dospelých modelárov.

Obchodné podmienky platia od 15.8.2019

ZÁKAZNÍK


    Prihlásiť nebo Registrovať

NOVINKY E-MAILOM

Máte zájem o zasílání informací o slevách a cenových akcích? Napište zde svoji e-mailovou adresu. Zadáním již registrované adresy se odhlásíte.

RYCHLÝ KONTAKT

Telefón
objednávky, dotazy:

00420 776 348 734
(10:00-16:00)

E-mail:
info@zeleznicni-modelarstvi.cz

Viac kontaktov

Vykupujeme modely za hotové

Facebook

Náhradné diely pre železničné modely TT, HO

Darčekový poukaz ideálny darček pre nerozhodnutých

Odkazy | Powered by: Webglobal